ANPA

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS

Participa na orientación e marcha do Centro a través dos representantes regulamentariamente elixidos para os diversos órganos colexiados do propio Centro.

A Asociación ten os seus propios estatutos e por eles réxese.

Xunta Directiva

Presidente: D. Antonio José Reinaldo Turco
Vicepresidente: D. José Ángel Fuentes Gómez
Secretaria: Dna. Marta Elena Portela López
Tesoreiro: D. Feliciano Valcárcel
Vogais:
D. Alejandro Caride
D. José Rodríguez Míguez
D. Guillermo Romero Giráldez
D. Ramiro Vázquez Fernández