ANPA

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS

Participa na orientación e marcha do Centro a través dos representantes regulamentariamente elixidos para os diversos órganos colexiados do propio Centro.

A Asociación ten os seus propios estatutos e por eles réxese.

Xunta Directiva

Presidente: D. Antonio José Reinaldo Turco
Secretaria: Dna. María Esperanza Simón Fernández
Tesoreiro: D. David Rodríguez Martínez
Vogais:
Dna. Carmen Figueroa Gómez
Dna. Pilar Porto Abalde
D. José Rodríguez Míguez
D. Jesús Silva Martínez
D. Diego Vidal Domínguez
Dna. Carolina Vidal Rodríguez