Soldadura e Caldeiraría

Competencia xeral

A competencia xeneral deste título consiste en executar os procesos de fabricación, montaxe e reparación de elementos de caldeiraría, canalizacións, estruturas metálicas e carpintaría metálica aplicando as técnicas de soldadura, de mecanizado e de conformación, e cumprindo as especificacións de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

Duración total

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de Formación

Primeiro curso

  • MP0007. Interpretación gráfica.
  • MP0091. Trazado, corte e conformación.
  • MP0092. Mecanizado.
  • MP0093. Soldadura en atmósfera natural.
  • MP0096. Formación e orientación laboral.

Segundo curso 
  • MP0006. Metroloxía e ensaios.
  • MP0094. Soldadura en atmósfera protegida.
  • MP0095. Montaxe.
  • MP0097. Empresa e iniciativa emprendedora.
  • MP0098. Formación en centros de traballo.

Folleto informativo