Programación da produción en fabricación mecánica

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en planificar, programar e controlar a fabricación por mecanizado e a montaxe de bens de equipamento, partindo da documentación do proceso e das especificacións dos produtos que se fabriquen, asegurando a calidade da xestión e dos produtos, así como a supervisión dos sistemas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.


Duración total

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de Formación

Primeiro curso

 • MP0007. Interpretación gráfica.
 • MP0160. Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe.
 • MP0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.
 • MP0164. Execución de procesos de fabricación.
 • MP0166. Verificación de produtos.
 • MP0168. Formación e orientación laboral.

Segundo curso 
 • MP0002.  Mecanizado por control numérico.
 • MP0161. Fabricación asistida por computador (CAM).
 • MP0163. Programación da produción.
 • MP0165. Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.
 • MP0169. Empresa e iniciativa emprendedora.
 • MP0167. Proxecto de fabricación de produtos mecánicos.
 • MP0170. Formación en centros de traballo.

Folleto informativo