Preimpresión dixital

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en realizar as operacións de ensamblaxe para publicacións electrónicas, tratamento e compaxinación de textos e imaxes, imposición de páxinas, obtención dixital das formas impresoras e impresión con procedementos dixitais, asegurando a calidade e cumprindo a normativa de seguridade e protección ambiental.

Duración total

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de Formación

Primeiro curso

 • MP0866. Tratamento de textos
 • MP0867. Tratamento de imaxes en mapas de bits.
 • MP0872. Ensamblaxe de publicacións electrónicas.
 • MP0871. Identificación de materiais en preimpresión.
 • MP0874. Formación e orientación laboral.

Segundo curso
 • MP0868. Imposición e obtención dixital da forma impresora.
 • MP0869. Impresión dixital.
 • MP0870. Compaxinación.
 • MP0873. Ilustración vectorial.
 • MP0875. Empresa e iniciativa emprendedora
 • MP0876. Formación en centros de traballo.

Folleto informativo