Mecanizado

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en executar os procesos de mecanizado por arranque de labra, conformado e procedementos especiais, preparando e programando as máquinas ferramenta, operando con elas e verificando o produto obtido, conforme as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.


Duración total

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de Formación

Primeiro Curso

  • MP0001. Procesos de mecanizado.
  • MP0004. Fabricación por arranque de labra.
  • MP0005. Sistemas automatizados.
  • MP0007. Interpretación gráfica.
  • MP0008. Formación e orientación laboral.

Segundo Curso
  • MP0002. Mecanizado por control numérico.
  • MP0003. Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais.
  • MP0006.  Metroloxía e ensaios.
  • MP0009. Empresa e iniciativa emprendedora.
  • MP0010. Formación en centros de traballo.

Folleto informativo