Mantemento electrónico

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en manter e reparar equipos e sistemas electrónicos, profesionais, industriais e de consumo, así como planificar e organizar os procesos de mantemento, aplicando os plans de prevención de riscos laborais, ambientais, criterios de calidade e a normativa vixente.

Duración

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de formación

Primeiro curso

 • MP1051. Circuitos electrónicos analóxicos.
 • MP1052. Equipamentos microprogramables.
 • MP1055. Mantemento de equipos de electrónica industrial.
 • MP1058. Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos.
 • MP1061. Formación e orientación laboral.

Segundo curso
 • MP1053. Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións.
 • MP1054. Mantemento de equipamentos de voz e datos.
 • MP1056. Mantemento de equipamentos de audio.
 • MP1057. Mantemento de equipamentos de vídeo.
 • MP1059. Infraestructuras e desenvolvemento do mantemento electrónico.
 • MP1062. Empresa e iniciativa emprendedora.
 • MP1060. Proxecto de mantemento electrónico.
 • MP1063. Formación en centros de traballo

Folleto informativo