Instalacións eléctricas e automáticas

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.


Duración total

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de Formación

Primeiro curso

 • MP0232. Automatismos industriais.
 • MP0233. Electrónica.
 • MP0234. Electrotecnia.
 • MP0235. Instalacións eléctricas interiores.
 • MP0241. Formación e orientación laboral.

Segundo curso
 • MP0236. Instalacións de distribución.
 • MP0237. Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios.
 • MP0238. Instalacións domóticas.
 • MP0239. Instalacións solares fotovoltaicas.
 • MP0240. Máquinas eléctricas.
 • MP0242. Empresa e iniciativa emprendedora.
 • MP0243. Formación en centros de traballo.

Folleto informativo