Instalacións de telecomunicacións

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e instalacións domóticas, aplicando normativa e regulamentación vixente, protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e respecto ao medio.

Duración total

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de Formación

Primeiro curso:

 • MP0359. Electrónica aplicada.
 • MP0360. Equipamentos microinformáticos.
 • MP0362. Instalacións eléctricas básicas.
 • MP0363. Instalacións de megafonía e sonorización.
 • MP0365. Instalacións de radiocomunicacións.
 • MP0366. Formación e orientación laboral.

Segundo curso
 • MP0237. Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios.
 • MP0238. Instalacións domóticas.
 • MP0361. Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía.
 • MP0364. Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica.
 • MP0367. Empresa e iniciativa emprendedora.
 • MP0368. Formación en centros de traballo.

Folleto informativo