Impresión gráfica

Competencia xeral

Realizar as actividades de axustes mecánicos, entoación e rexistro da imaxe, para a produción de impresos por sistemas  convencionais (offset, flexografía e serigrafía) ou por medios dixitais, controlando e mantendo as máquinas e os equipamentos auxiliares, para obter a produción coa calidade e nos tempos establecidos, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Duración total

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de Formación

Primeiro curso

  • MP0877. Preparación e regulación de máquinas offset.
  • MP0879. Impresión en flexografía.
  • MP0882. Preparación de materiais para a impresión.
  • MP0883. Impresión en baixorrelevo.
  • MP0884. Formación e orientación laboral.

Segundo curso

  • MP0869. Impresión dixital.
  • MP0878. Desenvolvemento da tiraxe offset.
  • MP0880. Impresión en serigrafía.
  • MP0885. Empresa e iniciativa emprendedora.
  • MP0886. Formación en centros de traballo.

Folleto informativo