Automatización e robótica industrial

Competencia Xeral

A competencia xeral deste título consiste en desenvolver e xestionar proxectos de montaxe e mantemento de instalacións automáticas de medida, regulación e control de procesos en sistemas industriais, así como supervisar ou executar a montaxe, o mantemento e a posta en marcha deses sistemas, respectando criterios de calidade, seguridade e respecto polo ambiente e o deseño universal.

Duración total

2000 horas (dous cursos académicos)

Plan de Formación

Primeiro curso

 • MP0959. Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos
 • MP0960. Sistemas secuenciais programables.
 • MP0961. Sistemas de medida e regulación.
 • MP0962.  Sistemas de potencia.
 • MP0963. Documentación técnica.
 • MP0964. Informática industrial.
 • MP0970. Formación e orientación laboral.

Segundo curso
 • MP0965. Sistemas programables avanzados.
 • MP0966. Robótica industrial.
 • MP0967. Comunicacións industriais.
 • MP0968. Integración de sistemas de automatización industrial.
 • MP0971. Empresa e iniciativa emprendedora.
 • MP0969. Proxecto de automatización e robótica industrial.
 • MP0972. Formación en centros de traballo.

Folleto informativo